Gå til hovedinnhold

Partnere

Det er 16 partnere i NMDC.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er den største marine forskningsinstitusjonen i Norge, og er internasjonalt ledende innen flere forskningsfelt. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av arbeidet vårt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

HI drifter 5 forskningsfartøy og har ca 700 ansatte, fordelt på tre lokaliteter og flere regionale stasjoner.

HI koordinerer NMDC, samt leder arbeidspakkene WP1, 5 og 7, i tillegg til å bidra i WP 2, 3, 4, 6 og 8.
 

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt er en sivil forskningsinstitusjon. Instituttet er organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, direkte underlagt Forsvarsdepartementet.
FFI er forsvarssektorens sentrale forskningsinstitusjon og har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI er rådgiver for Forsvarets politiske og militære ledelse.
Spesielt skal instituttet se på trekk ved vitenskapelig og militærteknisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen.

FFI leveranser til NMDC
FFI leverer til NMDC oseanografiske data (hydrografi profiler fra CTD, MVP, målinger av saltholdighet, temperatur og dyp).  Hovedsaklig fra 5 områder langs norskekysten.


NORCE Norwegian Research Centre AS

NORCE er et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer, som leverer forskning og innovasjon innenfor energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Instituttets løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.

NORCE er et landsdekkende institutt med sterke regionale forankringer som er til stede langs store deler av norskekysten; fra Kristiansand i sør til Tromsø og Alta i nord.

NORCE har også en viktig rolle innen forskningsbasert fornying av offentlig sektor. Med lange tradisjoner for et nært samarbeid med stat, kommuner og fylker vil NORCE fortsatt bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn.


Nord Universitet (tidligere Universitetet i Nordland)

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet har 1.200 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
Institusjonen tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.,-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 100 forskjellige studieprogram innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.
UiN har ledende nasjonale forskningsmiljøer for eksempel innen havbruk/biovitenskap og innen innovasjon/ entreprenørskap. Nord universitet samarbeider med kunnskapsinstitusjoner i mange spennende land. Vi har mange internasjonale studenter og vi tilbyr utveksling på mange studieretninger

Nord Universitet leverer hydrografi, plankton, benthos og noe tråldata hovedsakelig fra Nordland til NMDC.
 

Meteorologisk institutt, Forsknings og Utviklingsdivisjonen

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forsking.  Instituttet ble etablert i 1866 og dekker offentlige meteorologiske tjenester for sivile og militære formål. Formålet er å arbeide for at forvaltning, næringsliv og allmennheten har et best mulig grunnlag for å sikre liv og verdier, planlegge aktiviteter og verne miljøet. For å støtte dette benytter instituttet både tradisjonell observasjonsmetodikk og fjernmålingsteknologi. Varsler og analyser er i stor grad basert på numerisk modellering av hav, sjøis og atmosfære.

Meteorologisk institutt leder arbeidspakke 2, samt bidrar i de andre arbeidspakkene. Meteorologisk institutt leverer til NMDC marine meteorologiske observasjoner fra observasjonsnettet, numeriske analyser av tilgjengelige marine observasjoner (temperatur,
saltholdighet, strøm, bølger), historiske numeriske analyser av marine forhold (hindcast), historiske iskart og marine datasettet innhentet gjennom forskningsprosjekter


Nansensenteret

Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Nansensenteret, er et uavhengig og ikke-kommersielt forskningsinstitutt tilknyttet UiB. Nansensenteret driver forskning på klima og miljø.

NERSC leder arbeidspakke 3 Data format and flow.


Norges geologiske undersøkelse (NGU)

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. NGUs kompetanse kan også utnyttes i bistandsprosjekter. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.
NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann.
NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

NGU leverer til NMDC: Digitale seismiske data fra norske hav- og kystområder, maringeologiske observasjoner (sedimentprøver, foto, video), geologiske tolkninger av havbunnen (bunnsedimenter, sedimentasjonsmiljø, landskap og landskapsformer, grunngassrelaterte fenomener), modellerte marine biotoper, marine ressurser (skjellsand), maringeologiske kart i WMS-format.


Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.  NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer og Oslo, samt NINA forskningsstasjon Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.

NINA leverer data fra våre marine databaser til NMDC. Dette innbefatter data om oter i kystområdene (utbredelse, miljøprøver, diett og fallvilt), det nasjonale sjøfuglkartverket og data fra NINA sin fiskemerkedatabase.


Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Vi er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis. Instituttet er et direktorat under Klima-og miljødepartementet. Departementet gir rammer og oppdrag for virksomheten i samråd med de øvrige miljømyndighetene. 

Norsk Polarinstitutt leder arbeidspakke 4 Data storage and implementation.


Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 14 800 studenter og vel 3 600 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en  forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 40 institutter og faglige sentre.
Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Geofysisk institutt deltar i NMDC.


Universitetet i Oslo

CEES er et Senter for fremragende forskning (SFF) som fokuserer på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.
CEES består av 130 personer, inkludert studenter, forskere og teknisk og administrativt personale, fra omtrent 20 forskjellige nasjonaliteter. Det innovative med CEES er integrasjonen av interdisiplinære vitenskapelige felt for å studere økologiske og evolusjonære prosesser.
Senteret er ledende innenfor forskning som kobler både innhøstingspraksis og klimavariasjon til evolusjonære forandringer og har stor ekspertise i et bredt utvalg av økologiske og evolusjonære emner. I tillegg har CEES en rekke statistikere og post doktorer/forskere som har kompetanse i bruk av avanserte statistiske metoder. CEES er kjent for å publisere i de aller beste internasjonale journaler som Nature, Science og PNAS, og forskerne skriver årlig rundt 120 artikler i fagfellevurderte journaler.
Medlemmer av CEES har mottatt priser både for forskning og popularisering av vitenskap. Senteret har etablert et godt internasjonalt forskningsmiljø for unge forskere med journalklubber, hyppige studentpresentasjoner, mini-symposier som involverer topp internasjonale forskere og en årlig student konferanse. Gjesteforelesninger holdt av topp internasjonale forskere blir omtrent holdt ukentlig, og de inviterte forskerne har et produktivt samarbeid med sine kollegaer ved CEES.

CEES bidrar til NMDC som bruker og er bindeleddet mellom UiO og NMDC.


Norges arktiske universitet (UiT)

Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. UiT er en helt sentral aktør i utviklingen av nasjonen og landsdelen. UiT bidrar til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. Som en direkte følge av sterke forskningsmiljø ved UiT, har flere forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Nofima og Norut, samt større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. 
 

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd og NIVAs ansatte. NIVA har hovedkontor i Oslo, og regionavdelinger i Bergen, Grimstad og Hamar, samt en storskala marin forskningsstasjon ved Drøbak.
Vi har i overkant av 200 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig bakgrunn. Mer enn halvparten av våre medarbeidere er ansatt i forskerstillinger.

NIVA leder arbeidspakke 8 i NMDC. NIVA vil være en node i NMDC og være data repository for NIVA og Akvaplan-Niva. NIVA vil gjøre tilgjengelig en rekke datasett av allmenn interesse basert på marin overvåking og forskning.


Akvaplan-Niva

Akvaplan-niva er et forskningsbasert aksjeselskap som eies av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Akvaplan-niva har en tverrfaglig og internasjonal stab som inkluderer mer enn 50 forskere og rådgivere innen miljø-og akvakultur, samt en rekke Ph.D studenter.
Akvaplan-niva tilbyr markedet forskning, råd og veiledning innen miljø og akvakultur. 
Vår målsetting er å kombinere forskning, bransjekunnskap og erfaringer slik at vår rådgivning gir et godt grunnlag for å treffe gode beslutninger og bidrar til innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner for næringsliv, myndigheter og andre klienter i Norge og internasjonalt. Våre kjerneaktiviteter er: Forskning og utvikling, Ekspertrådgivning og beslutningsstøtte, Teknologi og innovasjon.
Vår portefølje inkluderer en rekke miljøovervåkingstjenester, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, beredskapsanalyser, arktisk miljøforskning, akvakultur design og ledelse, FoU på nye akvakulturarter og utfordringer innen tradisjonell merdoppdrett av laks, og en rekke akkrediterte miljø, -tekniske og analytiske tjenester.


Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn.

Artsdatabanken ble opprettet fordi Regjering og Storting ønsket et sterkere fokus på kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med naturmangfold. Vi er underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og har vært operative siden januar 2005.
Hos naturhistoriske museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger informasjon og data, samlet inn gjennom mer enn hundre år. Dette er kunnskap som samfunnet har bruk for, men som så langt ikke har vært tilgjengelig.
Artsdatabanken samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk infrastruktur som gjør kunnskapen lett tilgjengelig for ulike brukere.