Gå til hovedinnhold

Datapolitikk

Deling av data og gjenbruk av forskningsdata har fått økende oppmerksomhet internasjonalt de senere år. I 2007 utgav OECD sine “Principles and Guidelines for access to research data from public funding”, og i europeisk forskning må vi nå forholde oss til ”Guidelines on Data Management in Horizon 2020”.

Tabellen viser foreløpig oversikt over datapolitikk og lisens hos partnere i NMDC.
Grønn = har en vedtatt datapolitikk, Orange = arbeider med dokument

Partner

Datapolitikk

Lisens

Dokument

1 IMR

Open FAIR-Principe’s

NLOD/CC BY

PDF (NO)

3 FFI

Data policy for oceanographic - non-restricted data

Share data

PDF (NO)

4 NORD

Open FAIR-Principe’s

CC-BY v4 and other CC

PDF (NO)

5 METNO

Open

NLOD/CC BY v4

PDF (NO)

6 NERSC

Open

CC BY v4

PDF (EN)

7 NGU

Open

NLOD/CC BY v4

PDF (NO)

8 NINA

Open

NLOD/CC BY v4

PDF (NO)

9 NPOLAR

Open

NLOD/CC BY v4

PDF (NO)

10 UIB

Open (DataverseNO)

CC0

WEB (NO)

11 UIO

Open FAIR-Principe’s

Restrictions may occur

PDF (NO)

12 UIT

Open (DataverseNO)

CC0

PDF (NO)

13 NIVA

Open

CC BY v4

PDF (NO)

14 AKPLNIVA

Open

NLOD/CC BY

PDF (NO)
   15 NORCE

  Open FAIR principle’s

   CC0/CC-BY PDF (EN)

16 NBIC

Open

Videos and Pictures

NLOD/CC BY v4

CC BY-SA

PDF (NO)


Deling av forskningsdata har mange fordeler. Forskningsrådet fremhever blant annet at ”Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, både fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre data. Åpen tilgang til forskningsdata bidrar til færre dupliseringer og unødvendig dobbeltarbeid og kan legge til rette for mer tverrfaglig forskning”.

Forskningsrådet har utformet en egen politikk på dette området der det heter at ”offentlig finansierte forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser, til lavest mulig kostnad. Retningslinjene i policyen gjelder alle data i prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet – med noen unntak”.
Retningslinjene i policyen beskriver hvordan dataene bør arkiveres, gjøres tilgjengelig for andre og hvordan de bør deles.  Stikkord er embargoperioder, bruk av lisenser på forskningsdata, behovet for langtidsplan for forvaltning av data med mer.

Partnere i NMDC er opptatt av god forvaltning av forskningsdata og forholder seg til retningslinjer og anbefalinger fra Forskningsrådet og europeisk forskningsforvaltning. En del av institusjonene har utformet en egen policy rundt dataforvaltning, evt. avgrenset til ”deling av data” og flere er i en prosess med å utforme veiledninger på dette. 
NMDC-prosjektet oppfordrer alle til å utforme sine egne policy-dokumenter på dette feltet.

Dokumenter 
OECD 2007. Principles and Guidelines for access to research data from public funding
European Commisssion 2016. Guidelines on data management in Horizon 2020    
NFR 2017. Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata